Algemene Voorwaarden

Toelatingscriteria

 1. De zwangerschapscursus van MAM2B is bedoeld voor vrouwen vanaf ca. de 24e week van de zwangerschap.
 2. Individuele begeleiding vindt plaats na afspraak met de docent.
 3. MAM2B moet vóór deelname op de hoogte worden gebracht van mogelijke lichamelijke of psychische klachten/aandoeningen van de cursist, het onder behandeling zijn bij een arts, fysiotherapeut, psychotherapeut enz. en het gebruik van medicijnen. In een enkel geval kan MAM2B toelating weigeren op grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Inschrijving

 1. Inschrijvingen voor een cursus, individuele begeleiding of workshop van MAM2B vinden plaats via e-mail. Bij uitzondering kan een inschrijving ook telefonisch worden doorgegeven via de docent Cândida Claassen-Dirks ( 085-3012998 )
 2. Na ontvangst van de inschrijving (digitaal of per post) of telefonische aanmelding is een overeenkomst tot stand gekomen met MAM2B.
 3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst.
 4. Binnen vijf werkdagen na de inschrijving ontvangt de cursist een voorlopige bevestiging per e-mail. Indien de cursist geen e-mailadres heeft, ontvangt de cursist de voorlopige bevestiging per post.

Bewijs van inschrijving

 1. De cursist ontvangt per mail een definitieve bevestiging voor aanvang van de cursus, workshop of individuele begeleiding. De factuur wordt aan het einde van de cursus of individuele begeleiding per mail verzonden, bij deelname aan een workshop ontvang u de factuur per mail vooraf.

Financiële verplichtingen

 1. Bij inschrijving voor de cursus, workshop of individuele begeleiding verplicht de cursist zich tot het volledig betalen van het cursusgeld.
 2. Het cursusgeld moet voor aanvang van de eerste les betaald zijn op het rekeningnummer dat vermeld staat in de bevestiging.

Annulering aanmelding

 1. Annulering van de cursus na inschrijving moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus schriftelijk geschieden anders blijft de cursist het volledige cursusgeld aan MAM2B verschuldigd.
 2. MAM2B behoudt zich het recht voor een cursus wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. Reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd.

Tussentijdse beëindiging / financiële verplichtingen

 1. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 2. MAM2B is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de cursusovereenkomst op te zeggen indien de belangen van MAM2B en andere cursisten wordt geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de cursusovereenkomst blijven bestaan.
 3. Bij annulering zullen € 15,00 aan administratie kosten in rekening worden gebracht.

Inhaallessen

 1. Indien mogelijk heeft u de gelegenheid om in overleg de gemiste les in dezelfde week op een andere locatie in te halen.

Verzuim

 1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Klachten/toezicht kwaliteit

 1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij MAM2B. Omdat MAM2B een goede kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, zal elke klacht zorgvuldig bekeken en afgehandeld worden.
 2. De directie van MAM2B zal in samenspraak met adviseurs de klacht onderzoeken en binnen afzienbare tijd reageren.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de cursussen en workshops is voor eigen risico. MAM2B draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de cursus.

© 2020 Mam2b - Gebouwd door Robin